Thông báo chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Thông báo chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp