Lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO

Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nếu thuộc trường hợp di chuyển nội bộ, người lao động ngoài ngoài sẽ được cấp Giấy xác nhận không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động và không tham gia bảo hiệm xã hội bắt buộc.

  1. Điều kiện di chuyển nội bộ doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập diện hiện thương mại tại Việt Nam;
  • Người lao động nước ngoài được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước thời điểm di chuyển nội bộ sang làm việc tại Việt Nam;
  • Phạm vi hoạt động ngành nghề của hiện diện thương mại ở Việt Nam thuộc 11 ngành nghề theo Biểu cam kết WTO
  1. Giấy tờ cần cung cấp:

SỐ THỨ TỰ NỘI DUNG GHI CHÚ DỊCH VÀ CÔNG CHỨNG HỢP PHAP HÓA LÃNH SỰ
1. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam Nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc  

Yêu cầu

 

2. Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam

Yêu cầu

3. Giấy phép của công ty ở nước ngoài

Yêu cầu

Yêu cầu
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ở Việt Nam

2 bản

Sao y chứng thực

5. Giấy tờ chứng minh vị trí làm việc của người lao động nước ngoài làm việc tại công ty ở Việt Nam
6. 2 ảnh 4×6  Phông nền trắng
7. Hộ chiếu của người lao động  

2 bản

Sao y chứng thực

3. Thời gian xử lý hồ sơ: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ