CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Khi thương nhân nước ngoài có nhu cu chm dt hot đng ca Văn phòng đi din ti Vit Nam, nhng vn đ gì v th tc thc hin, h sơ đ chm dt hot đng vi cơ quan có thm quyn, doanh nghip cn phi thc hin các công vic gì trước khi chm dt hot đng,…

Chúng ta s cùng tìm hiu quy đnh pháp lut v vn đ này.
Hình ảnh có liên quan
1. Các trường hp chm dt hot đng Văn phòng đi din 

Văn phòng đi din chm dt hot đng trong các trường hp theo quy đnh ti Điu 35 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP như sau:

– Theo đ ngh ca thương nhân nước ngoài.

– Khi thương nhân nước ngoài chm dt hot đng theo pháp lut ca quc gia, vùng lãnh th nơi thương nhân đó thành lp hoc đăng ký kinh doanh.

– Hết thi hn hot đng theo Giy phép thành lp Văn phòng đi din mà thương nhân nước ngoài không đ ngh gia hn.

– Hết thi gian hot đng theo Giy phép thành lp Văn phòng đi din mà không được Cơ quan cp Giy phép đng ý gia hn.

– B thu hi Giy phép thành lp Văn phòng đi din theo quy đnh ti Điu 44 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP này.

– Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đi din không còn đáp ng mt trong nhng điu kin quy đnh ti Điu 7 và Điu 8 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP.

2. Th tc chm dt hot đng Văn phòng đi din

a) H sơ bao gm:

– Thông báo v vic chm dt hot đng Văn phòng đi din theo mu ca B Công Thương do đi din có thm quyn ca thương nhân nước ngoài ký, tr trường hp b thu hi Giy phép thành lp Văn phòng đi din theo quy đnh ti Điu 44 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP;

– Bn sao văn bn ca Cơ quan cp Giy phép không gia hn Giy phép thành lp Văn phòng đi din hoc bn sao Quyết đnh thu hi Giy phép thành lp Văn phòng đi din ca Cơ quan cp Giy phép (đi vi trường hp quy đnh ti Khon 5 Điu 35 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP);

– Danh sách ch n và s n chưa thanh toán, gm c n thuế và n tin đóng bo him xã hi;

– Danh sách người lao đng và quyn li tương ng hin hành ca người lao đng;

– Bn chính Giy phép thành lp Văn phòng đi din.

S lượng h sơ: 01 b

b) Cách thc thc hin chm dt hot đng Văn phòng đi din:

– Trc tiếp

– Qua đường bưu đin

– Trc tuyến (nếu đ điu kin áp dng)

Cơ quan tiếp nhn: S Công thương – Cơ quan cp Giy phép

c) Thi gian x lý h sơ:

– Trong thi hn 03 ngày làm vic k t ngày nhn được h sơ, Cơ quan cp Giy phép kim tra và yêu cu b sung nếu h sơ chưa đy đ, hp l. Vic yêu cu b sung h sơ được thc hin ti đa mt ln trong sut quá trình gii quyết h sơ.

– Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đ h sơ hp l, Cơ quan cp Giy phép có trách nhim công b trên trang thông tin đin t ca mình v vic chm dt hot đng ca Văn phòng đi din.

3. Các công vic thc hin khi chm dt hot đng văn phòng đi din

–  Ngoài vic thc hin th tc chm dt hot đng theo quy đnh ti Điu 36 và Điu 37 Ngh đnh 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài, Văn phòng đi din phi niêm yết công khai v vic chm dt hot đng ti tr s ca Văn phòng đi din và thc hin các nghĩa v khác theo quy đnh pháp lut khi Văn phòng đi din chm dt hot đng.

–  Thương nhân nước ngoài có Văn phòng đi din đã chm dt hot đng chu trách nhim thc hin các hp đng, thanh toán các khon n, gm c n thuế và gii quyết đ quyn li hp pháp cho người lao đng đã làm vic ti Văn phòng đi din theo quy đnh ca pháp lut.