19/05/2020

Thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp 2021

Trong quá trình hoạt động có những giai đoạn công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể.