19/02/2019

Lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO

Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nếu thuộc trường hợp di chuyển nội bộ, người lao động ngoài ngoài sẽ được […]